Cam-drin Domestig

Mae Castell-nedd Port Talbot wedi dod y fwrdeistref sirol gyntaf yng Nghymru i gael strategaeth i fodloni gofynion Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin yn y Cartref a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015. Gallwch weld y strategaeth islaw

Downloads
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Castell-nedd Port Talbot Perthnasoedd Iach ar gyfer Cymunedau Cryfach 2016 - 2019
1.14 MB
pdf Strategaeth Perthnasoedd Iach ar gyfer Cymunedau Cryfach CNPT
315 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Siop Un Stop Cam-drin Domestig Castell Nedd  Port Talbot

Cyfeiriad:  17 Gerddi Victoria,  Castell-nedd, SA11 3AYsafer neath port talbot domestic abuse logo

Ffôn: 01639 622350

Oriau Agor:

Llun - Gwener

10:00 - 15:00

Dim angen apwyntiad

Pwy ydym ni?

Mae'r Siop Un Stop Cam-drin Domestig yn bartneriaeth o asiantaethau sy'n gweithio gyda dioddefwyr Cam-drin Domestig a'u teuluoedd.

Dyma asiantaethau’r partneriaeth

Cliciwch ar y dolenni uchod i ymweld â'r gwefannau

Gyda phwy rydym yn gweithio gyda?

Unrhyw un sy'n cael ei effeithio gan Gam-drin Domestig, p'un a ydynt yn chwilio am wybodaeth, cefnogaeth, cyngor neu loches.

Beth yw Cam-drin Domestig?

Mae Cam-drin Domestig yn cwmpasu unrhyw ddigwyddiad neu batrwm o ddigwyddiadau o trais neu gam-drin, sy'n rheoli yn orfodaeth neu'n fygythiol.

Byddai hyn yn berthnasol i'r rhai 16 oed neu drosodd sydd wedi cael eu cam-drin gan bartneriaid agos neu aelodau o'r teulu.

Mae cam-drin yn y cartref yn cwmpasu pob rhyw a phob rhywogaeth.

Gall cam-drin yn y cartref gynnwys y mathau canlynol o gam-drin, ond heb fod yn gyfyngedig

  • Seicolegol
  • Corfforol
  • Rhywiol
  • Ariannol
  • Emosiynol

Sut ydw i'n cael mynediad i gefnogaeth?

Yn ystod oriau gwaith (Dydd Llun i ddydd Gwener 10:00 - 15:00):

Yn syml, ewch i'r Siop Un Stop lle bydd gweithiwr cymorth yn eich gweld.
Byddant yn asesu sut y gallant eich helpu a'ch rhoi mewn cysylltiad â'r sefydliad mwyaf perthnasol.
.

Tu allan i oriau gwaith:

Os oes angen cymorth y tu allan i oriau gwaith, cysylltwch â'r llinell gymorth 24 awr ddi-dâl gyfrinachol. 

 

Byw Heb Ofn

Llinell gymorth 24 awr ddi-dâl gyfrinachol

0808 8010800

Mae'r llinell gymorth hon yn rhoi mynediad at gyngor a chefnogaeth i unrhyw un sy'n dioddef cam-drin domestig. Gall y llinell gymorth hefyd eich cyfeirio at wasanaethau cymorth lleol.

Ewch i wefan Live Fear Free

OS YDYCH MEWN PERYGL NAWR

GALWCH 999

Ble i ddod o hyd i ni

Rydym wedi ein lleoli yn 17 Gerddi Victoria,  Castell-nedd, SA11 3AY

map of domestic abuse one stop shop neath


Facebook logo     Twitter Bird