Prosiectau i Ieuenctid

Cyflwyniad

Mae'r gronfa ar gael i sefydliadau gwirfoddol, fel Cefnogaeth i Ddioddefwyr, Guiding Hand, Cynlluniau Gwarchod y Gymdogaeth, i wneud cais am arian ar gyfer prosiectau sy'n cefnogi'r Cynlluniau Gweithredu Troseddau ac Anhrefn. Y grant mwyaf ar gyfer pob cais yw £1,000. Bydd angen manylion costau ar gyfer pob cais.


Meini Prawf ar gyfer Cronfa Prosiectau Sefydliadau Gwirfoddol

Mae'r gronfa yn cefnogi prosiectau penodol sy'n cynorthwyo i gwrdd ag un neu fwy o amcanion cynllun gweithredu troseddau ac anhrefn:

Mae'n bwysig bod y prosiect yn cael ei weithredu mewn partneriaeth gydag asiantaethau eraill sy'n

 1. lleihau ofn troseddau;
 2. lleihau ofn ac achosion o drais yn y cartref;
 3. lleihau'r posibilrwydd o droseddau ieuenctid;
 4. cynyddu diogelwch y cyhoedd;
 5. lleihau camddefnyddio sylweddau a chyffuriau;

Amcanion y gronfa

 1. cefnogi pum cynllun gweithredu troseddau ac anhrefn;
 2. cynyddu ymwybyddiaeth o faterion troseddau ac anhrefn;
 3. lleihau achosion o droseddau ac anhrefn;
 4. cynorthwyo i gryfhau cymunedau lleol;
 5. gwella ansawdd bywyd preswylwyr yn y Fwrdeistref Sirol;
 6. datblygu nodau sefydliad yr ymgeisydd.

Pwy all wneud cais?

Sefydliadau gwirfoddol ac elusennol gyda chyfansoddiad.

Grant mwyaf: £1,000 y cais y flwyddyn.

Gwariant cymwys

 • Unrhyw wariant ar brosiectau sy'n cefnogi Cynlluniau Gweithredu Troseddau ac Anhrefn.

Fel rhan o'r asesiad, ymgynghorir â'r cynghorydd lleol ar y cais. Bydd y penderfyniadau terfynol ar geisiadau gyda'r Grw^p Datblygu Polisi Troseddau ac Anhrefn.

Os bydd y cais yn cael ei gymeradwyo rhaid cyflwyno adroddiad byr i'r Grw^p Datblygu Polisi Troseddau ac Anhrefn ar ddiwedd y prosiect sy'n gwerthuso llwyddiant y prosiect, gan gynnwys gwybodaeth perfformiad perthnasol.