Croeso i dudalen Castell-nedd Ar Y Cyd

Croeso i dudalen Castell-nedd Ar Y Cyd

 

Beth yw Castell-nedd Ar Y Cyd?

Mae Castell-nedd ar y cyd yn ymgyrch sy’n anelu am sicrhau nad yw enw’r dref yn cael ei niweidio gan ymddygiad y lleiafrif.

Mae ymdrech ar y cyd i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol tref Castell-nedd yn datblygu’n dda. Mae’r ymgyrch “Castell-nedd ar y cyd” wedi cael ei ddatblygu i sicrhau parhad y gwelliant.
Neath Together campaign

“Mae gan ganol tref Castell-nedd lawer i’w gynnig i ymwelwyr, preswylwyr a busnesau. Mae pobl Castell-nedd yn gynnes ac yn groesawgar ac rydym yn awyddus i sicrhau nad yw enw da’r dref yn cael ei difetha gan ymddygiad llond llaw o bobl.

“Mae wir angen cefnogaeth ar rai sy’n rhan o ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghastell-nedd wir angen cefnogaeth ac rydym yn gweithio gydag asiantaethau fel Caer Las a’r Wallich ac eraill i’w helpu.

“Ond rydym ni a’n partneriaid yn glir, pan fydd pobl yn rhan o ymddygiad gwrthgymdeithasol byddwn yn adeiladu achos fel y gallwn gymryd camau gweithredu i’w hatal nhw.” - Y Cynghorydd Des Davies, Aelod y Cabinet dros Ddiogelwch Cymunedol, Cyngor CnPT

Pwy sy’n cynnwys?

Bydd Castell-nedd ar y Cyd yn cynnwys nifer mawr o sefydliadau gan gynnwys Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Heddlu De Cymru, BID Neath Inspired, elusennau digartrefedd Caer Las a’r Wallich, Byddin yr Iachawdwriaeth, masnachwyr, busnesau, WCADA (Canolfan Gweithredu ar Ddibyniaeth a Chaethiwed Cymru), Ymddiriedolaeth y GIG, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a’r Uned Lleihau Troseddau Busnes.

“Mae canlyniadau’r ymdrech ar y cyd gan yr Heddlu, yr awdurdod lleol ac asiantaethau eraill, diolch i waith y Cynghorydd Des Davies, wedi arwain at welliant amlwg yn awyrgylch y dref. Mae Neath Inspired yn falch o chwarae rhan yn y fenter bwysig hon sydd bellach wedi’i datblygu’n ymgyrch “Castell-nedd ar y Cyd” - Andrew Shufflebotham, Rheolwr Rhanbarth Gwella Busnes (BID) Neath Inspired

Mae enw da Castell-nedd fel lle i siopa a chymdeithasu wedi’i amlygu gan ddigwyddiadau blynyddol llwyddiannus iawn, gan ychwanegu at Ffair Fedi hanesyddol Castell-nedd – gan gynnwys un o’r Gwyliau Bwyd a Diod gorau yng Nghymru, Gŵyl Cyrfau a Seidr Go Iawn a’r Gig Gitars Gwych sy’n boblogaidd iawn..

Serch hynny, tua chwe mis yn ôl, dechreuodd masnachwyr a phreswylwyr fynegi pryderon am achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y dref a arweiniodd at y Cynghorydd Davies yn cynnal trafodaethau gydag amrywiaeth eang o asiantaethau i geisio atal y broblem drwy weithio gyda’n gilydd. 

Diolch i’r gwaith a wnaed gan yr heddlu, elusennau digartrefedd ac eraill sy’n rhan o’r ymagwedd hon ar y cyd, mae pobl eisoes yn gweld gwahaniaeth yng nghanol tref Castell-nedd.

Mae canol tref Castell-nedd wedi cael ei drawsnewid yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys adeiladu maes parcio aml-lawr modern gyda lle i 600 o geir ac ailadeiladu Neuadd eiconig Gwyn fel lleoliad o’r radd flaenaf ar gyfer y celfyddydau a diwylliant. Cafwyd mwy o fuddsoddiad yn hen Glwb Cyfansoddiadol y dref a Gwesty nodedig y Castell – lle arhosodd yr Arglwydd Nelson a’r Foneddiges Hamilton unwaith – sydd bellach wedi’i adnewyddu’n sylweddol dan berchnogaeth newydd.

Mae’r ailddatblygiad aml-filiwn Canol Dref Castell-nedd ar fin cymryd cam arall ymlaen wrth i’r cyngor chwilio am dendrau i ddylunio ac adeiladu datblygiad manwerthu newydd.
Neath Together campaign

“Os ydych yn ei weld – adroddwch amdano”

Os ydych yn byw yn neu’n defnyddio canol y dref ac yn gweld ymddygiad gwrthgymdeithasol, dywedwch wrth Heddlu De Cymru.

Gallwch wneud hyn gan ddefnyddio’r rhif ffôn 101 (neu 999 mewn argyfwng) neu drwy siarad ag un o swyddogion yr heddlu.

“Bydd y dull partneriaeth hwn yn ein galluogi i fynd i’r afael  yn effeithiol â phryderon y gymuned ynglŷn â chanol tref Castell-nedd.  Bydd hefyd yn sicrhau ein bod yn darparu cefnogaeth i’r rhai sydd â’r angen mwyaf – yn ogystal â dod i’r afael  ag ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn ffordd bwyllog a chydweithredol.”

 “Rydyn ni eisoes yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid i edrych mewn i’r problemau sydd ynghlwm â digartrefedd yn ardal Gastell-nedd ac  i hyrwyddo  “patrol-alongs” ble mae gweithwyr elusen yn patrolio gyda swyddogion i gynnig cefnogaeth i bobl fregus y maent yn eu gweld. 

 Bydd yr ymdrech gyfunol hon yn ein galluogi i ddeall yn well yr effaith gall ymddygiad gwrthgymdeithasol ei chael ar ein ffordd o fyw – bydd hefyd yn sicrhau’r cyhoedd mai rhoi’r gwasanaeth gorau posibl i’r bobl fwyaf bregus yw ein blaenoriaeth” - Meddai’r Arolygydd Roy Portlock