Preifatrwydd ac Ymwadiad

Preifatrwydd ac Ymwadiad

Datganiad Preifatrwydd

Os ydych yn ddefnyddiwr sy'n cyrchu fel aelod o'r cyhoedd neu'n anhysbys, nid yw gwefan Safer NPT yn storio nac yn cipio gwybodaeth bersonol, ond yn cofnodi cyfeiriad IP y defnyddiwr yn unig, sy'n cael ei adnabod yn awtomatig gan weinydd y we*. Bydd y system yn cofnodi cyfeiriad eich e-bost a gwybodaeth arall os byddwch yn ei rhoi i ni: Caiff honno ei hystyried yn berchnogol ac yn gyfrinachol. Gellir ei defnyddio ar gyfer adolygu mewnol a'ch hysbysu am ddiweddariadau ar y wefan. Mae'r datganiad preifatrwydd hwn yn cwmpasu gwefan Safer NPT yn unig yn www.safernpt.org. Nid yw'r datganiad hwn yn cwmpasu'r dolenni yn y safle i wefannau eraill.

* nid ydym yn defnyddio 'briwsion' ar gyfer casglu gwybodaeth am ddefnyddwyr.

Ymwadiad

Darperir gwefan Safer NPT a deunyddiau sy'n ymwneud â gwybodaeth am Safer Neath Port Talbot Community Safety Partnership, ei gynnyrch a'i wasanaethau (neu wybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau trydydd parti), 'fel y mae' , heb unrhyw ddehongliad nac ategiad a heb unrhyw warant o unrhyw fath naill ai uniongyrchol yntau ymhlyg, gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i warantau ymhlyg ynghylch safon foddhaol, priodoldeb at ddiben penodol, nad yw'n torri amodau, cysondeb, diogelwch a chywirdeb. Nid ydym yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yn y deunydd yn y safle hwn yn ddi-ffael neu heb wall, nac y bydd diffygion yn cael eu cywiro, na bod y safle neu'r gweinydd sy'n ei darparu yn rhydd o firysau nac yn cynrychioli gallu swyddogaethol llawn, cywirdeb na dibynadwyedd y deunyddiau. Ni fyddwn, o dan unrhyw amgylchiad, yn atebol am unrhyw golled na niwed gan gynnwys, heb gyfyngiad, golled neu niwed anuniongyrchol neu ganlyniadol, nac unrhyw golled neu niwed o gwbl sy'n codi o ddefnyddio neu golli'r defnydd o ddata, neu elw yn sgîl cysylltu â gwefan Parc Coedwig Afan neu ei defnyddio.